Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kieltech opakowania Easy Wings Kielce
Logo easywings Kieltech opakowania Easy Wings Kielce

Polityka prywatności

Informacje

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KIEL-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Kielce (25-214) przy ul. Jana Karskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178317, posiadająca numer REGON: 001360930, NIP: 6570230935, adres poczty elektronicznej: sekretariat@kieltech.pl, numery telefonów: (+48) 41 361 25 22 oraz (+48) 41 361 29 77 (dalej określany jako „Operator”). Ochrona danych osobowych podmiotów zainteresowanych usługami świadczonymi przez Operatora (dalej określanych jako „Użytkownicy”) jest realizowana przez Operatora zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Operator szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://opakowania.kieltech.pl/ (dalej określaną jako „Portal”). Jak większość wydawców stron, Operator zbiera adresy IP komputerów Użytkowników odwiedzających Portal i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji Użytkownika). Operator nie usiłuje identyfikować Użytkowników. Używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u Portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej określanych jako „Dane Osobowe”). Oznacza to, że jeśli Użytkownik skorzysta z usług świadczonych za pomocą Portalu, to Usługodawca może przetworzyć jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP.
 2. Dane Osobowe są przetwarzane:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  2. zgodnie z wdrożoną przez Operatora polityką bezpieczeństwa danych osobowych;
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany Umowy bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z Regulaminem;
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Operator jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Operatora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: m.piotrowska@kieltech.pl
 5. Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych Osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Operatora do retencji danych.
 6. Operator ma prawo udostępniać Dane Osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Operator nie udostępnia Danych Osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 13.
 9. Operator korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookies.
 10. Zbierane przez Operatora Dane Psobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
 11. Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej, jak i pocztą elektroniczną.
 12. Operatora wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane Osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Operatora albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje. Należą do nich:;
  1. kancelarie prawne;
  2. firmy kurierskie;
  3. operatorzy systemów płatności elektronicznej;
  4. podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi marketingowe i personalizujące kontakty z Użytkownikami na zlecenie Operatora.

§3. PLIKI „COOKIES”

 1. Portal używa cookies („ciasteczek”). Są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, które stosowane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, w tym z Portalu.
 2. Gromadzone za pomocą cookies przez Operatora informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, aby usprawniać jego funkcjonowanie i zapewniać bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach jest dokonywane poprzez korzystanie przez Operatora z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Portalu.
 4. Na Portalu Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Portalu itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 6. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Operator może uzyskiwać do nich dostęp.
 7. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Operator może uzyskiwać do nich dostęp.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez Operatora. Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki “cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce, zgodnie z podanymi na stronach instrukcjami:

Celem wyłączenia obsługi plików „cookies” w urządzeniu przenośnym (telefon, smartfon, tablet), prosimy o zapoznanie się z możliwościami ochrony prywatności w dokumentacji lub na stronie internetowej producenta urządzenia.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Jej jednolity tekst będzie dostępny w na stronie głównej Portalu w zakładce „Polityka Prywatności”.

§5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) uprzejmie Pana/Panią informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-214) ul. Jana Karskiego 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178317, REGON 001360930, NIP 6570230935. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej (Ul. Jana Karskiego 2, 25-214 Kielce), mailowej (sekretariat@kieltech.pl) lub telefonicznej (+48 (41) 361 25 22).

2.       Inspektorem Ochrony Danych w PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Monika Piotrowska. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej m.piotrowska@kieltech.pl, telefonicznej +48 696 761 422  lub listownej P.P.U. KIEL-TECH SP. Z O.O., ul. Jana Karskiego 2, 25-214 Kielce.

3.       Pana Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – c) i f) w celu:
a) zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
b) wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
e) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
f) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.

5.       Administrator może udostępnić dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a)      podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których podmiot realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
b)      podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
c)      właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe,
d)     organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6.      Ma Pani/Pan prawo do:
a)      żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b)      żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
d)     wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
e)      sprostowania swoich danych osobowych;
f)       przenoszenia swoich danych;
g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h)      wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.      Pani/Pana dane nie są przekazywane  do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Skip to content